FAKTABLAD: Partnerskap mellan USA och Förenade Arabemiraten för att påskynda övergången till ren energi (PACE)

USA och Förenade Arabemiraten undertecknade ett stort nytt ramverk för ren energi den 1 november i Abu Dhabi. Idag visade president Biden återigen sitt djupa engagemang för att säkerställa en global framtid för ren energi och långsiktig energisäkerhet när USA och Förenade Arabemiraten tillkännagav ett robust partnerskap för att säkerställa en snabb och smidig övergång mot ren energi och bort från oförminskade fossila bränslen. US-UAE Partnership for Accelerating Clean Energy (PACE) är inställt på att katalysera 100 miljarder dollar i finansiering, investeringar och annat stöd och att globalt distribuera 100 gigawatt ren energi till 2035 för att främja energiomställningen och maximera klimatfördelarna.

PACE:s ambitiösa plan bygger på fyra pelare: 1) Ren energiinnovation, utbyggnad och försörjningskedjor, 2) Kol- och metanhantering, 3) Kärnenergi och 4) Avkolning från industri och transport.

USA och Förenade Arabemiraten kommer att inrätta en expertgrupp för att identifiera prioriterade projekt, ta bort potentiella hinder och mäta PACE:s framsteg för att nå sitt mål att katalysera 100 miljarder dollar i finansiering, investeringar och annat stöd och globalt distribuera 100 gigawatt ren energi.

Investeringar i ren energi i tillväxtekonomier
Förutom att investera i båda ländernas framtida ren energi, avser de två länderna att lyfta klimatåtgärder genom att kraftfullt driva och uppmuntra investeringar i ren energi på tillväxtmarknader. USA och Förenade Arabemiraten är väl medvetna om behovet av att överbrygga klyftan mellan utvecklade länder och utvecklingsländer när det gäller investeringar i och spridning av ren energi för att säkerställa att de globala ansträngningarna för att minska utsläppen inte vacklar. För att hjälpa till att överbrygga klyftan avser de två länderna att arbeta tillsammans för att prioritera kommersiella projekt i utvecklings- och låginkomstländer samt ge dem tekniskt och ekonomiskt stöd.

Stimulera innovation, implementering och leveranskedjor för ren energi
Övergången från fossila bränslen kommer att bero på ny och framväxande teknik och skalbar utveckling av energikällor med låga utsläpp. Det är också viktigt att säkerställa tillförlitligheten i de försörjningskedjor som är nödvändiga för att den nya energitekniken ska skala upp. För att få detta att hända avser PACE att utnyttja tillgängliga resurser och expertis från den offentliga och privata sektorn i USA och Förenade Arabemiraten och påskynda investeringar i och införande av ny teknik för att sänka kostnaderna. Dessutom planerar PACE att hjälpa till att underlätta investeringar i gruvdrift, produktion och bearbetning av kritiska mineraler och material som är avgörande för produktion av ren energi.

Minska utsläppen av koldioxid och metan
PACE strävar efter att uppmuntra befintliga och nya tekniker och vägar för att minska skadliga utsläpp från kolvätesektorn. USA och Förenade Arabemiraten kommer att ta ledarskapet i att öka investeringarna i teknik för att minska utsläppen av fossila bränslen, eftersom kolväten utan kol kommer att vara en källa för väteproduktion samt en insatsvara för hållbara varor och konsumentvaror. De två länderna kommer att ge fart åt att implementera och vidareutveckla ny teknik för avskiljning, användning och lagring av kol, förutom att mäta och minska utsläppen av växthusgaser över hela värdekedjan för kolväten. PACE strävar också efter att göra metanreduktion till en global “snabb begränsningsstrategi” detta decennium.

Främja avancerad kärnenergi som en ren energilösning
PACE stöder fullskalig implementering av det civila kärnkraftssamarbetet mellan USA och Förenade Arabemiraten. Säkerhet, säkerhet och regulatorisk tillsyn kommer att vara prioriterade områden för engagemang. Kärnenergi kan driva på avkolning i kraftsektorn såväl som svårbekämpade sektorer, såsom tung industri och tunga transporter, eftersom den bland annat kan användas för att producera väte, industriellt bearbeta värme och avsalta vatten.

Ta itu med industri- och transportavkolning
Det är inte lätt att minska utsläppen inom industri-, sjöfarts- och luftfartssektorerna för långdistanser eftersom användningen av ren energi är begränsad i dessa sektorer. PACE kommer att uppmuntra investeringar och samarbete på projektnivå, förutom att stimulera efterfrågan på industriprodukter med nollutsläpp och hjälpa till att öka utbudet av sådana produkter. USA och Förenade Arabemiraten avser att arbeta tillsammans för att skala upp produktionen av rena bränslen inom långväga transportsektorer som flyg och sjöfart.

###

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *